Vluchteling

IND – Immigratie en naturalisatiedienst Zwolle
www.ind.nl
De IND is verantwoordelijk voor de uitvoering van het immigratie, asiel zoek- en vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden.
A: Zuiderzeelaan 43-51
P: Postbus 7023, 8007 HA Zwolle, Netherlands,
T: 038 – 888 66 66

Foto Lucas – Fototentoonstelling ’16

Anti Discriminatie Bureau: www.discriminatie.nl Doorverwijzing van ongelijk behandelen en achterstellen

Amnesty International
www.zwolle.amnesty.nl
Amnesty International is een onafhankelijke wereldwijde beweging op het gebied van mensenrechten die werkt voor de vrijlating van gewetens gevangenen, eerlijke processen binnen redelijke termijnen voor alle politieke gevangenen, afschaffing van marteling en van de doodstraf en die zich verzet tegen buitenrechtelijke executie en verdwijning.
Amnesty International opereert onafhankelijk van enige overheid, politieke of religieuze stroming en wordt door vrijwillige bijdragen gefinancierd. Amnesty International heeft raadgevende bevoegdheid bij onder meer de Verenigde Naties.

COA
www.coa.nl
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is voor de Nederlandse samenleving dé opvangorganisatie die zorgt voor probleemloze opvang van vreemdelingen. In opdracht van de minister voor Immigratie en Asiel biedt het COA mensen in een kwetsbare positie veilige huisvesting en ondersteunt hen in de voorbereiding op hun toekomst, in Nederland of elders. Het gaat vooral om asielzoekers en vluchtelingen, en om specifieke groepen zoals alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Het COA
adviseert in een uitzettingsbeleid.

Gemeente Zwolle www.zwolle/loket/inburgeing.htm Begeleiding van nieuwkomers in Nederland

Vluchtelingenwerk Zwolle
www.vwoverijssel.nl
Vluchtelingen werk Zwolle ondersteunt al meer dan 25 jaar vluchtelingen bij hun inburgering en geeft hen juridisch advies over vraagstukken die te maken hebben met vluchteling zijn in Nederland.
Voor hen die al enige tijd een verblijfsvergunning hebben en ondersteuning willen bij het opbouwen van een sociaal netwerk heeft Vluchtelingen Werk Zwolle het project Kleurrijk Contact. We geven hiermee invulling aan het begrip sociale integratie door contacten tussen vluchtelingen en andere Zwollenaren te stimuleren, initiëren of hierin te bemiddelen.

Vluchtelingenwerk Overijssel
www.vwoverijssel.nl/nl/locaties/24
Vluchtelingen Werk Overijssel en haar leden zijn professioneel werkende organisaties. De vele vrijwilligers en beroepskrachten zetten zich, op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, in voor asielzoekers en vluchtelingen. Zij doen dit door individuele ondersteuning en collectieve belangenbehartiging bij toelating, opvang en maatschappelijke participatie, primair in Overijssel.
A: Bergschild 39, 7411 EL Deventer
T: 0570 – 61 99 43

INLIA
www.inlia.nl
INLIA is een netwerk van geloofsgemeenschappen, lokale kerken behorend tot velerlei denominaties, die zich inzetten voor vluchtelingen en asielzoekers in nood. Zij hebben zich verbonden aan het charter van Groningen, opgesteld in 1988. INLIA is een bureau, gevestigd in de stad Groningen, met ruim 20 medewerkers. Het bureau geeft o.a. juridische en maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast is er een projectafdeling Noodopvang (gemeentelijke opvang van dakloze asielzoekers).
Stichting INLIA is formeel een stichting, met als tweeledige doelstelling het bieden van noodhulp aan (individuele) asielzoekers en het ondersteunen en adviseren van
(Charter-)kerken in hun betrokkenheid bij en inzet voor asielzoekers in nood. A: Jacobijnerstraat 5, 9712 HZ Groningen T: 050 – 313 81 81 F: 050 – 312 04 12 E: info@inlia.nl

Stichting Gilde samenspraak Zwolle: www.gilde-zwolle.nl Taal en integratieproject in thuisomgeving