Missionair Zwolle

Het Diaconaal Platform Zwolle getuigt naast vertegenwoordig van diverse kerken haar beleid op oecumenisch diaconaal handelen. het Diaconaal Platform Zwolle is zich bewust dat diaconaal handelen niet zonder de voeding van de blijde boodschap mogelijk is. Het Diaconaal Platform Zwolle ziet daarmee dat naast het diaconaal handelen in de gemeenschap Zwolle een missionaire boodschap mogelijk kan zijn.

De verbinding tussen diaconaal en missionair handelen:

De Christelijke Missie

“To redeem the whole of creation, broken by sin and evil, into the new creation, populated by the redeemed from every culture,  through the cross and resurrection of Christ.” Citaat Chris Wright. Gebaseerd op de brief aan de Efeziërs 2:7–10:

“” In Hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld: Zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en Zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus.

De missie van Gods mensen?

In 1984 heeft de Anglicaanse Kerk deze omschrijving van de missie van Gods mensen erkent. De missie van de kerk is de missie van Christus door toepassing van de schijf van vijf in Missonair handelen (Missie en teamcultuur). Zichtbaar gemaakt en duidelijk gemaakt in een YouTube film van Stefan Paas gerealiseerd in september 2019.

Samengevat de vijf belangrijkste elementen: 1 het goede nieuws te vertellen of de komst van zijn koninkrijk ofwel vertel de boodschap – missionair 2 de nieuwe gelovigen onderwijs te geven, te dopen en leerling te worden ofwel geef les aan leerlingen – missionair 3 te reageren op de nood van mensen door ze te helpen ofwel heb compassie met de medemens – diaconaal 4 de mogelijkheden te gebruiken om onrechtvaardigheid in de samenleving te ontmaskeren ofwel streef naar gerechtigheid – diaconaal 5 de schepping in zijn geheel te bewaren tot een duurzame wereld ofwel zorg goed voor je omgeving en de aarde – diaconaal

Vervolg

Het Diaconaal Platform Zwolle streeft erna het onderwerp projectmatig uit te diepen waarbij gezocht wordt naar verrijking van het diaconaal handelen dan wel verzelfstandiging in een samenwerkend Missionair Platform Zwolle.

Diaconaal en Missionair toelichten – Foto Wakke — Fototentoonstelling ’16

Missionair nader geduid

Wat is missionair?

In het boek Centrum Kerk van Tim Keller schijft hij: “dat God actief in de wereld bezig is om de hele schepping te verlossen, en dat het de taak van de kerk is om aan die missie deel te nemen”. Keller haalt met instemming de vier brede, elkaar overlappende stromingen binnen het missionaire denken aan van de auteurs Van Gelder en Dwight Zscheile. Dat zijn:

1 missionair zijn is evangeliserend zijn 2 missionair zijn is incarnationeel zijn 3 missionair zijn is contextueel zijn 4 missionair zijn betekent zoeken naar wederkerigheid en gemeenschappelijkheid.

Keller vat in zijn eigen woorden samen wat deze stromingen gemeenschappelijk hebben als missionaire beweging. Voor hem zijn dat:

a. het Westen zit in een postchristelijke tijd; b. de kerk zit gevangen in de cultuur en moet het evangelie contextualiseren voor een pluralistische samenleving c. elke christen is zendeling d. de kerk moet een contrasterende gemeenschap zijn

Keller concludeert: “Ik geloof dat deze punten van overeenstemming binnen de missionaire beweging prima te verenigen zijn met de theologische visie van de Centrum-kerk. Als bovengenoemde punten inderdaad de belangrijkste kenmerken van de missionaire beweging zouden zijn, zou ik de term missionaire kerk veel minder terughoudend en veel breder gebruiken dan nu. ”

Keller werkt dit verder uit in 6 kenmerken van een missionaire kerk.

1 Een missionaire kerk moet de afgoden in een samenleving ontmaskeren, om een echt missionaire ontmoeting met de westerse cultuur mogelijk te maken. 2 Als een missionaire kerk mensen in een postchristelijke cultuur wil bereiken, moet ze onderkennen dat de meeste recente of populaire beschrijvingen van het evangelie geen gehoor vinden. De missionaire kerk contextualiseert vakkundig en gebruikt gewone, niet-kerkelijke taal. 3  Een missionaire kerk erkent dat elke christen een zendeling is op ieder terrein van zijn leven. Dar voor moeten de leden worden getraind. 4 Een missionaire kerk moet zichzelf als een dienende gemeenschap zien, als een tegencultuur gericht op het algemeen belang. 5 Een missionaire kerk moet ‘poreus’ zijn. Dat wil zeggen dat ze moet verwachten dat niet-gelovigen, geïnteresseerden en zoekers in vrijwel alle aspecten van het gemeenteleven mee doen. 6 Een missionaire kerk moet plaatselijk zoveel mogelijk christelijke eenheid laten zien. De wereld moet zien dat de kerken onnodige verdeeldheid vermijden.