Visie Diaconaal Platform Zwolle

Visie:
Het Diaconaal Platform Zwolle (DPZ) staat in navolging van Christus ten dienste van een ieder die verblijft in de gemeente Zwolle.

DPZ zoekt de verbinding op het gebied van barmhartigheid en DPZ wil omzien naar hen die om wat voor reden niet mee kunnen komen in de samenleving. Het DPZ zoekt gerechtigdheid voor hen die gebukt gaan onder sociale armoede, financiële armoede, uitsluiting en daardoor niet meer mee kunnen doen.

In navolging van Hub Crijns – mede auteur van “Diaconie in Beweging”: Onder diaconaat/diaconie verstaan we het handelen vanuit en door de kerken en andere door het evangelie geïnspireerde groepen en bewegingen, dat gericht is op het voorkomen, opheffen, verminderen dan wel mee uithouden van lijden en sociaal-maatschappelijke nood van individuen en van groepen mensen en op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen in kerk en samenleving.

Kerntaak:
Het DPZ geeft vorm aan zijn visie door de stem van de zwakkere in de samenleving te versterken.

Het DPZ geeft steun aan hen die hulp behoeven, niet gehoord of weggezet worden of niet in staat zijn zichzelf hoorbaar te maken.

Het DPZ betrekt de sterkere in de samenleving bij het verbeteren van de situatie van de zwakkere in de samenleving en verbindt daartoe organisaties met elkaar.

Het DPZ doet dit door het initiëren van samenwerking tussen organisaties, het opstarten van activiteiten en het uitvoeren van projecten.

Het DPZ is klankbord voor kerken en gesprekspartner van gemeente en maatschappelijke en vrijwilligers – organisaties.

De engel St. Michael op de Grote Markt Zwolle