Financiële noodhulp

Samen Erop Vooruit Samen Erop Vooruit stimuleert de opzet van laagdrempelige inloopplekken, waar mensen met financiële zorgen een potjescheck kunnen doen. Via zo’n potjescheck kunnen mensen ontdekken op welke potjes en voorzieningen zij nog recht hebben. Gemiddeld levert zo’n potjescheck ruim 300 per jaar aan extra inkomsten op. De potjescheck kan ook aan mooie aanleiding zijn om verder over de financiële situatie en hulp in gesprek te raken. www.sameneropvooruit.nl  

Bureau Schuldhulpverlening
www.zwolle.nl/werken-en-inkomen
Iedereen die met problematische schulden zit kan de hulp inroepen van een schuldhulpverlener. Er zijn in Nederland vijftig Gemeentelijke Kredietbanken (GKB’s), sociale diensten en particuliere organisaties die hulp bieden. De persoon met schulden kan samen met de schuldhulpverlener kijken naar mogelijkheden. Er moet immers een
oplossing gevonden worden voor de schulden. De gemeente Zwolle kan op diverse manieren hulp bieden bij problematische schulden, zie voor de mogelijkheden op de website van de gemeente Zwolle Sociaal wijkteam: www.swtzwolle.nl
Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
T: 038 – 4914038

Viermanschap
www.diaconiezwolle.nl
Het Noodfonds Zwolle e.o. is een zelfstandige rechtspersoon met een charitatief karakter.
Het heeft ten doel “het voorzien in materiële noden van personen of groepen van
personen, met name daar waar niet wordt voorzien door wettelijke regelingen,
In bijzondere gevallen, als er echt nood is kan men een beroep doen op gelden die beschikbaar zijn uit het noodfonds. Ook vooruitlopend op een aanvraag bij de gemeente van inkomensondersteunende voorzieningen ivm schulden.
Molenweg 241, 8012 WG ZwolleT: 038 – 421 75 96F: 038 – 423 04 79
E: administratie@pknzwolle.nl

PCI – Parochiele Caritas Instelling
Rooms Katholieke caritas instelling van de parochie Thomas a Kempis.
De PCI verwerft en beheert gelden die worden aangewend voor ondersteuning van mensen die in acute financiële nood zijn gekomen door bijvoorbeeld schulden en en voor organisaties die zich inzetten voor mensen met een hele krappe beurs. De instelling heeft een klein noodfonds.
Bachlaan 150 8031 HL Zwolle (038) 422 61 21
E: secretariaat@parochie-thomasakempis.nl

Ziet u de thuisloze – Foto Bo Krebbers ’15

Schuldhulpmaatje
www.schuldhulpmaatje.nl (landelijke website)
www.eerstehulpbijschulden.nl
www.uitdeschulden.nu
Project waarbij in samenwerking met kerken lokaal vrijwilligers worden opgeleid en ondersteund, die mensen met schulden begeleiden. Maar er is ook aandacht via Jobhulpmaatje voor begeleiding naar werk of invullen van formulieren.
In Zwolle zijn meerdere DPZ kerken betrokken bij de ondersteuning van dit hulpproject.
www.voorelkaarzwolle.com (lokale website)
E: info@voorelkaarzwolle.com
E: shmzwolle@gmail.com

NIBUD: www.nibud.nl Overheidssite met gemiddelden bestedingen en uitgaven

Noodfonds Zwolle
www.noodfondszwolle.nl
Soms is hulp niet beschikbaar omdat formele regels die hulp (grotendeels) onmogelijk maken. In die situaties kan Noodhulp een laatste redmiddel zijn, zodat hulpverleners verder kunnen met hun cliënten. Alleen professionele hulp- en dienstverleners kunnen voor hun cliënten een aanvraag indienen bij het Noodfonds . Het Noodfonds helpt erkende hulpverlenende organisaties.
Schulden
Hanzelaan 180, 8017 JG Zwolle
T: 038 – 498 32 82
E: noodfonds@zwolle.nl

EVA
www.armekant-eva.nl
Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie, Vrouwen en Armoede) is een landelijke interkerkelijke werkgroep. Sinds 1987 voert ze campagne tegen verarming en verrijking in Nederland. Ze doet dit samen met andere kerkelijke groepen, organisaties van uitkeringsgerechtigden en maatschappelijke organisaties. De werkgroep geeft voortdurend impulsen aan discussies over de toename van de tweedeling tussen arm en rijk en organiseert het gesprek over rechtvaardiger alternatieven. De werkgroep arme kant / EVA voert campagnes tegen verarming en verrijking en geeft een gids uit voor vakanties.

Stichting Christelijke Schuldhulpverlening – SCS
www.stichtingscs.nl
SCS ondersteunt (diaconieën van) kerken met kennis, vaardigheden, informatie en met concrete oplossingen bij de schuldhulpverlening en mensen met geldproblemen. SCS organiseert contacten met de burgerlijke gemeente.

Op Orde Zwolle www.opordezwolle.nl Het centrale meldpunt voor hulp, advies en financieel problemen. Op Orde is een samenwerkingsverband van 4 organisaties (Sociaal Raadslieden van De Kern, WijZ Thuisadministraite, Humanitas Thuisadministratie en Schuldhulpmaatje) en werkt nauw samen met de gemeente Zwolle. Jaarlijkse worden er belastinginvuldagen georganiseerd. Telefoon:  038- 456 97 00
Whatsapp:  06 – 12185437 (uitsluitend voor Whatsappberichten; er wordt daarna binnen 2 werkdagen contact opgenomen.)