Diaconaal Leerhuis

inleiding

Op initiatief van het Diaconaal Platform Zwolle (DPZ) is in onze stad in 2020 een Diaconaal Leerhuis opgestart. Dat heeft ermee te maken dat het DPZ in de afgelopen jaren van een werkgroepen-structuur is overgestapt naar een wijken-structuur (in de verschillende stadsdelen de lokale diaconieën zo veel mogelijk verbinden en laten samenwerken). Het past bij deze veranderde werkwijze om te werken aan de training en toerusting van de diakenen van de deelnemende kerken. Daarmee wordt ook een verschuiving zichtbaar van diaconale toerusting via een nationale kerk naar diaconale toerusting van meerdere kerken op lokaal niveau.

Bij de start van dit leerhuis lag het voor de hand om ons primair te richten op de diakenen en diaconale medewerkers en diaconaal geïnteresseerden van de bij het DPZ aangesloten kerken.

Leerhuisavonden over diaconaat (najaar 2020)

In het najaar van 2020 heeft het Diaconaal Leerhuis drie leerhuisavonden over diaconaat georganiseerd. Ondanks de corona-crisis konden de eerste twee avonden gewoon gehouden worden, op woensdag 23 september en woensdag 21 oktober 2020. Maar vanwege de coronacrisis moest de derde avond (gepland op 18 november 2020) helaas uitgesteld worden. Hopelijk kan deze avond zo spoedig mogelijk wel doorgaan in 2021.

In de digitale flyer staat meer informatie over de leerhuisavonden van 2020.

Barmhartigheid – Jong geleerd Oud gedaan Foto: Fokke van Dalen ’14