Geestelijke Gezondheid

Zie ook de kerken in de wijkgemeenschappen voor contact met een pastor

Algemeen Maatschappelijk werk
www.dimence.nl
Dimence is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. We helpen mensen bij het oplossen van psychische problemen en, als volledig oplossen niet mogelijk is, om de best mogelijke kwaliteit van leven te bereiken. Ook bieden we hulp om psychische problemen te voorkomen.
Postbus 473, 8000 AL Zwolle
T: 038 – 4269426

Carinova
www.carinova.nl
Gezinshulp en Geestelijke gezondheidszorg
Als u of één van uw naasten thuis huishoudelijke verzorging of persoonlijke verzorging of verpleging nodig heeft, is het belangrijk dat alle zorg goed geregeld is. Zorg kan tijdelijk, maar ook langdurig worden gegeven.

Driehoek
www.leliezorggroep.nl/onze-zorg
De Driehoek is een instelling voor kerk maatschappelijke zorg. Afhankelijk van een hulpvraag bieden we gesprekken aan met een (GZ-)psycholoog of contextuele-, gezinstherapeut. Ook kan men terecht bij een relatietherapeut in geval van dreigende echtscheiding of relatieproblemen.
Directie Stichting De Driehoek Parkweg 14, 8011 CK Zwolle T: 038 – 426 85 20
E: directie@dedriehoek.nl

Eleos
www.eleos.nl
Eleos is een landelijk werkende instelling voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg. Zij biedt behandeling en begeleiding aan mensen met psychiatrische of ernstig psychosociale problemen.
Meeuwenlaan 6, 8011 BZ Zwolle,
Tel.: 038-423 03 00

E-pastoraat
www.e-pastoraat.nl/ Stichting E-pastoraat biedt professioneel pastoraat via de e-mail. Voor zowel mannen als vrouwen. Ongeacht je achtergrond en geheel kosteloos.
Je bepaalt zelf het onderwerp van het pastorale traject. Dit is bijvoorbeeld geloofsverdieping, zelfbeeld, verslaving, seksualiteit of eenzaamheid. Na je aanmelding krijg je een pastoraal werker toegewezen. In een periode van 8 weken mailen jullie wekelijks en werken jullie samen aan jouw situatie. Zodat je hierna weer verder kunt.
E: info@e-pastoraat.nl

De Kern
www.stdekern.nl
Echtscheiding
Maatschappelijk werk en dienstverlening

Psychosociale problematiek
Mensen met psychosociale problemen kunnen bij verschillende instellingen terecht voor begeleiding. De gemeente is verantwoordelijk voor de financiering van die instellingen. Psychosociale problemen ontstaan door een combinatie van negatieve gedachten en gevoelens (psychisch) en relaties met anderen (sociaal). Er is sprake van psychosociale problemen als mensen dat zelf zo ervaren en er in hun dagelijks leven last van hebben.
Zie ook WMO – loket.

Relatieproblemen
Maatschappelijke dienstverlening helpt u met uw vragen over opvoeding, de relatie met uw partner, financiële problemen, conflictsituaties, problemen met instanties of verwerkingsproblemen. Er zijn talloze voorbeelden te noemen van problemen waar u hulp bij kunt gebruiken

Sociale activering
Sociale activering betekent het hebben van een zinvolle dagbesteding, zoals het doen van vrijwilligerswerk. Hiervoor krijgt iemand niet betaald, maar een uitkeringsgerechtigde komt wel in aanmerking voor een vrijwilligerspremie. Sociale activering dient het maatschappelijk belang en vormt een tussenstap naar regulier werk. Het is bedoeld voor
uitkeringsgerechtigden voor wie de stap naar gewoon werk nog te groot is.
Door dit werk is het mogelijk weer deel te nemen aan de maatschappij en kunt u opnieuw wennen aan structuur en werk ritme.
Strausplein 56, Zwolle
T: 038 – 425 88 88

WWL www.wwl-zwolle.nl
De Werkgroep Welzijn en Levensbeschouwing zet zich in voor mensen, die om een of andere reden, meestal geheel buiten hun schuld, leven in de marge van de samenleving.”Uitsluiting en armoede zijn het werk van mensen. Alleen mensen kunnen het ongedaan maken”. (Jozef Wresinski, grondlegger ATD-4e wereld). De werkgroep werkt aan een rechtvaardige maatschappij, ze zoekt een oplossing van de ingewikkelde problematiek van arm en rijk.

Glas in lood van het voormalig ziekenhuis de Wezenlanden – Foto Lia Smit ’16